Skip to main content | Skip to section menu | Access keys.

Clackmannanshire Council Online

Plana Chànain Gàidhlig

Plana Chànain Gàidhlig

Tha Comhairle Siorrachd Chlach Mhanann ag aithneachadh gu bheil a' GhÓidhlig na pÓirt chudromach de dhualchas na h-Alba, dearbh-aithne nÓiseanta agus beatha chultarail an latha an-diugh. Airson cÓnan agus cultar na GÓidhlig a ghlŔidheadh, tha feum air Plana GÓidhlig a bhith aig gach comhairle ann an Alba.

Chaidh Achd na GÓidhlig (2005) a chur tro PhÓrlamaid na h-Alba ann an 2004. Tha am plana ag amas air inbhe na GÓidhlig a ghleidheadh mar chÓnan oifigeil air a bheil an aon mheas ris a' Bheurla ann an Alba. Dh'aontaich Comhairle Siorrachd Chlach Mhanann Plana GÓidhlig a' chruthachadh aig coinneamh san DÓmhair 2013.

Tro 2014 thŔid Plana GÓidhlig a leasachadh a thŔid fhoillseachadh sa Ghearran 2015.

Bidh am Plana GÓidhlig mar she˛rsa de fhrŔama poilisidh airson a' GhÓidhlig a leasachadh taobh a-staigh seirbheisean na Comhairle, c˛mhla ri bhith ag aithneachadh cho cudromach sa tha GÓidhlig ann am foghlam, cultar, beatha sh˛isealta agus eacanomaigeach taobh a-staigh Siorrachd Chlach Mhanann.

Tha Comhairle Siorrachd Chlach Mhanann a' cur an lÓn thaic ri r¨n Achd na GÓidhlig (2005) agus amasan na plana nÓiseanta a thÓinig Ós an Achd. Tha sinne a' cur romhainn ar n-uile dhýcheall a dhŔanamh airson inbhe na GÓidhlig a ghleidheadh agus a cumail be˛ gu s˛nraichte sam Óm ri teachd ann an Alba mar phÓirt chudromach de dhualchas chultarail ar d¨thcha.

Tha sinne airson ar taic a chur ri ath-bheothachadh a' chÓnain agus obraichidh sinn ann an dl¨th chÓirdeas le B˛rd na GÓidhlig agus ar luchd-com-pÓirt dealbhachaidh coimhearsnachd airson na h-amasan seo a chur an gnýomh. Cuiridh sinn a' GhÓidhlig air adhart ann an obair chorporra na comhairle agus bheir sinn a h-uile misneachd do dhaoine a tha airson a h-ionnsachadh agus a cleachdadh, gu s˛nraichte ann an cuid a sheirbheisean, leithid foghlam agus cur-seachadan.

Related Publications & Documents

For Further Information Contact

Education & Schools
Kilncraigs, Greenside Street, Alloa, FK10 1EB
Tel: 01259 450000
Email: